2024 – An Opportune Time to Focus on Accessibility

Executive Fellow
Kazuhito Kidachi